"Féljétek az Istent, és Neki adjatok dicsőséget." Jelenések 14,7

péntek, 06 április 2018 11:17

Missziói munkaterv Kiemelt

A CSETÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERVE A 2018. ÉVRE

 

TEOLÓGIAI ALAPVETÉS

 

A 2016. évünk missziói vezérigéje az 1Kor 15,58 volt: „…buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 2017-ben a Róm 12,1-2-ben olvasható igei útmutatás vezetett bennünket tovább: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Ezekből az igei bátorításokból merítettünk erőt minden szolgálatunkban, amelyben hűséggel igyekeztünk Isten igéjének különös tekintettel való középpontba állításán minden korosztály tekintetében. Tudatosan tanítottuk és buzdítottuk az egyéneket és a családokat a napi igeolvasásra, illetve az ige tanulmányozására. Hangsúlyoztuk az Ige kizárólagos szerepét az üdvösség elnyerésében, a hitre jutásban, a lelki növekedésben, az éretté válásban, és az Istennek engedelmes hívő életvitel gyakorlásában. Valamint a teljes és tudatos elköteleződésről beszéltünk és tanítottunk sokat az elmúlt évben, amelynek következménye az Úr iránti hűség Isten gyermekei életének minden területén. Mindezt 2018-ban is folytatni szeretnénk folyamatosan emlékezve éves vezérigénkre, amelyet a Lk 11,1-ben így olvasunk: „Uram, taníts minket imádkozni…” Hisszük, hogy ennek az igének és üzenetének meg kell jelennie mind az egyéni és közösségi életünkben, mind a hálaadó, dicsőítő, közbenjáró könyörgéseinkben, illetve minden kérésünkben, tervünkben és kívánságunkban.

A Csetényi Református Egyházközség Krisztus missziói parancsát szeretné követni 2018-ban is, ezért fontos ebben az esztendőben is a gyülekezet számára, hogy a 2010-ben elkezdett, azóta már részben átalakult missziói szolgálatait folytassa, sőt, megújult lelkesedéssel hívogassa az embereket Krisztushoz, valamint vezesse a már Jézust követőket a megszentelődés és a lelki növekedés útján. Célja, hogy ebben a misszióban minél több munkatársat illetve szolgatársat tudjon megmozdítani Isten dicsőségére és a gyülekezet lelki és testi növekedésére. Az evangélium hirdetése, illetve az ige erővel történő hirdetése és tanítása ezután is az elsődleges faladatunk, de nem feledkezünk meg arról, hogy Isten dicsérete és magasztalása létünknek egyik legfontosabb küldetése. Gyülekezetünk szolgálatában hangsúlyt kap továbbá a tanítvánnyá tétel, a keresztség gyakorlása, a tanítás és a Jézus Krisztussal való közösség, illetve a családi és házastársi kapcsolatoknak a megerősítése Krisztusban. A gyülekezeti életben intenzíven jelenik meg a bizonyságtétel a vasárnapi istentiszteleteken is, illetve a személyes imádságok, valamint az Isten előtti közbenjárás és könyörgés. Az egyetemes papság elvét gyakorolva hirdetjük, hogy az evangelizáció minden Krisztusban hívő lélek küldetése és kiváltsága is egyben. Kiemelkedően foglalkoztunk és foglalkozunk a fiatalok megszólításával, hitre vezetésével és tanításával. Fontossá vált az evangélium számos csatornán történő eljuttatása a legszélesebb körben. Ugyanakkor az utóbbi években nagyobb hangsúlyt kap a hitmélyítés, hogy felkészítsük a szenteket, a gyülekezetünk hívő és aktív tagjait a szolgálatra és minden jónak a cselekvésére, továbbá az újonnan megtérő hívők közötti szolgálatra. Számos új alkalom indult ezeknek a prioritásoknak a figyelembe vételével, amelyeket szeretnénk 2018-ban is folytatni, némelyiket újragondolni és átszervezni, de mindenben keresni és követni az Úr Jézus vezetését, akiről hisszük és valljuk, hogy a gyülekezetünk Pásztora.

Már 2010-ben megfogalmazódott bennünk, hogy gyülekezeti, missziói szolgálatunk középpontjában a tanítvánnyá tétel áll. Minden gyülekezeti tagunkat és minden leendő gyülekezeti tagunkat szeretnénk elvezetni az Úr Jézus Krisztussal való személyes találkozásra, és szeretnénk őket megtanítani arra, hogy az Úr Jézusnak engedelmes és hűséges tanítványaiként öntudatos református keresztyén emberként éljenek és szolgáljanak az Élő Istennek. Célunk, hogy tudatos istenfélő emberekként tudjanak megjelenni családjukban és a világban élő embertársaik között, például a munkahelyükön vagy baráti társaságban úgy, hogy életüket látva vágyódás ébredjen az Istentől távol levőkben is Krisztus után, hogy ez által növekedjen Isten népe és a Csetényi Református Gyülekezet. Tudjuk, hogy a tanítványság tanulást jelent számunkra. Ezért folyamatosan biztosítjuk egyháztagjaink, illetve a világból érkező testvéreink számára azokat az alkalmakat, ahol mélyebben ismerkedhetnek meg a Szentíráson keresztül Isten akaratával.

A keresztség tekintetében továbbra is különösen nagy küldetésünk és felelősségünk van községünkben, hisz sok a megkereszteletlen gyermek és fiatal, illetve a megkereszteltek túlnyomó többsége és családjuk nem él személyes kapcsolatban Megváltó Istenükkel. Szeretnénk e tekintetben tanítani továbbra is a gyülekezetet arról, hogy ez a sákramentum szövetségkötést jelent Istennel, illetve feltétlenül együtt jár a Jézus Krisztusról való bizonyságtétellel a sákramentummal élők részéről. Ezért kívánjuk erősíteni bennük azt a tudatot, hogy Isten ígéretei nyilván nemcsak nekik, hanem gyermekeiknek is szólnak, ha életük hittel meggyökerezett a Krisztusban. Nem kell megvonniuk az Úr szövetségének jelétől gyermekeiket attól félve, hogy ezzel bűnt követnének el, vagy olyan fogadalmat tennének, amelynek megtartásában ne tudná segíteni őket Isten, ha ezt őszinte hittel kérik Tőle. Ugyanakkor folyamatos lelki küzdelmet jelent számunkra a névleges keresztyénség, mert jóllehet megkereszteljük a gyermekeket, a szülőknek maguknak nincs személyes kapcsolatuk Istennel. Így gyermekeiket sem tudják fogadalmuknak megfelelően nevelni, mert nem is keresik a Szentháromság Istent, akinek a nevére megkereszteltették gyermeküket. Következésképpen továbbra is komolyan vesszük a személyes beszélgetéseket a kereszteltető családokkal, s mindenkit személyesen buzdítunk az istenfélő élet gyakorlására és gyermekeiknek abban való nevelésére. Ugyanakkor a gyülekezet közösségét is folyamatosan neveljük a megkeresztelt gyermekekért és családjaikért való buzgó könyörgésre, amelyre fogadalmat is teszünk minden alkalommal. Az imaközösségünk állandó imatémájává váltak a megkeresztelt gyermekek és szüleik. Ma még csak álmodunk arról, hogy minden keresztséget hiteles bizonyságtétel előzzön meg a gyülekezetben! Mégis hisszük, hogy az álomból valóság lesz hamarosan!

 A közösségépítés, illetve közösség gyakorlás a gyülekezetben végzett szolgálat egy másik alappillére. Krisztus arra tanított bennünket, hogy keressük egymás közösségét, és így éljük meg a Vele való egységünket. Az igaz és őszinte testvéri közösséggel szemléltetjük igazán a világ felé, hogy Jézus a Krisztus, Isten Egyszülött Fia, a világ Megváltója, mindnyájunk Szabadítója. A Jn 13,35 alapján pedig azt is meggyőződéssel valljuk, hogy az egymás irányában gyakorolt szeretetteljes testvéri közösség hirdeti a leginkább, hogy ki az életünk ura. Maga az Úr Jézus is imádkozott azért, hogy a megélt közösségünk lehessen a legerőteljesebb bizonyságtétel a világ felé: „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (Jn 17,20-21) Nem szabad hát elfelejtenünk, hogy az egymással és más lelki testvérekkel megélt lelki közösségünk és egységünk arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a világ Megváltója. Ezért építjük és gyakoroljuk nemcsak a gyülekezeten belüli, hanem a gyülekezeten kívüli közösséget is.

Gyülekezeti életünk tervezésében és formálásában hangsúlyt kapott az elmúlt években a szolgálat. A már megtért gyülekezeti tagjainkat igyekszünk megerősíteni, bátorítani és tanítani, hogy részt vehessenek a lelki szolgálatban. A gyülekezetépítő tanfolyamunkon megtanultuk, hogy minden gyülekezeti tagunkat fel kell készítenünk a lelki adottságainak és az Istentől kapott lelki ajándékainak megfelelő szolgálatra. Isten minden gyermekét arra hívta el, hogy közösségének szolgáló tagja legyen, mert csak így tud igazán növekedni Krisztus egyháza, az üdvözülők gyülekezete. Mind a lelki, mind a fizikai növekedés egyik kulcsa egymás szolgálata. A lelki szolgálaton túl igyekszünk minden gyülekezeti tagunk számára lehetőséget biztosítani arra, hogy a közösség életéhez tartozó fizikai tevékenységekben megtalálja a helyét. A kívánt cél, hogy együtt építhessük a Krisztus testet, ahogyan azt az 1Kor 12-14-ben olvashatjuk. A megválasztott Presbitérium mellé gyülekezeti tagokat kértünk fel és bíztunk meg az istentisztelet körüli szolgálatok teljesítésére – így osztva meg a fizikai terheket. Lelki szolgálati lehetőségeket is biztosítunk gyülekezeti tagjaink számára, mint például az istentiszteleten végzett igeolvasás és imádkozás. A gyerekek és tinik vasárnapi tanításában évek óta egy megszokott csapat vesz részt. Az elmúlt évben négy olyan házi csoportot indítottunk el, amelyeknek élére lelki vezetőket állítottunk gyülekezeti tagjaink közül. Egy férfiakból álló csoportot (amely az ötödik) pedig a lelkipásztor vezet. Ezek a csoportok a közösség gyakorlásának egyik legmélyebb és legintenzívebb lehetőségei Isten gyermekei számára. Bár a bekezdés végére maradt, de legfontosabb számunkra a közösség gyakorlásában az úrvacsora, amelyben nemcsak egymással, hanem az Úrral is közösségben lehetünk. Az úrvacsora számunkra igen fontos közösségi illetve hitmélyítő élmény, ezért is gyakoroljuk azt havi rendszerességgel. Így erősítjük magunkat abban, hogy lélekben mindnyájan egyek vagyunk Krisztussal és egymással.

Hisszük, hogy az Úr ígérete szerint velünk van missziói szolgálatunkban, és megtapasztaljuk majd ez év során is, hogy valóban Övé minden dicsőség, tisztesség és hatalom mennyen és földön! A 2014-es évtől kezdve az Isten dicsőítését tudatosabban gyakoroljuk az alkalmainkon, mivel megértettük, hogy Isten dicsőítése tulajdonképpen elválaszthatatlan a gyülekezet életétől. Minden istentiszteleten meg kell jelenítenünk az Úr dicsőségét, szentségét és hatalmát. Nyilvánvaló, hogy bármit is teszünk, azzal Jézus Krisztus dicsőségét szeretnénk szolgálni, akinek nevére minden térdnek meg kell hajolnia. Ezért érezzük azt, hogy hangsúlyoznunk kell továbbra is az imádságnak, a dicsőítésnek és az engedelmes életnek a fontosságát. Ebben az esztendőben tovább imádkozunk azért, hogy dicsőítse meg magát Isten közöttünk az által, hogy újabb embereket vezet megtérésre. Mutassa meg számunkra, hogy neki semmi sem lehetetlen, és használjon bennünket az Ő dicsőségének kinyilatkoztatásában. Tudjuk, hogy szenvedélyesen szeretné az Úr az emberek újjászületését és üdvösségét, ezért kiáltunk hozzá, hogy vigye véghez közöttünk az Ő szent akaratát!

Összesítésként elmondhatjuk, hogy már elkezdtük céltudatosan megfogalmazni gyülekezetünk életének, illetve missziójának öt fontos alappillérét, amelyek Istentől rendelt szerepéről meggyőznek bennünket többek között a Mt 28,18-20-ban és az ApCsel 2,41-47-ben olvasott igeszakaszok. Továbbra is tudatosan szeretnénk kommunikálni a gyülekezeti tagjaink felé ezt az öt funkciót, amelyek betöltésére törekszünk a gyülekezeti életben. Megnevezve ezek a következők: Evangelizálás, Közösség, Tanítványozás, Szolgálat és Dicsőítés. Gyülekezeti alkalmainkon ennek az öt alapelvnek egyensúlyban történő megjelenítésére figyelünk. Hátra van még számunkra feladatként, hogy amennyire csak lehetséges, pontosan fogalmazzuk meg gyülekezetünk célkitűzését egy rövid és jól megjegyezhető mondatban, hogy ezáltal is újra meg újra emlékeztetni tudjuk gyülekezeti tagjainkat arra, mit vár tőlük Isten ebben az életben és a gyülekezetben. Végül pedig reményteljessé és örömtelivé tesz bennünket a misszió végzésében a 2017-es évre szóló igei útravalónk, mert készek vagyunk megújulni, megváltoztatni gondolkodásmódunkat, odaszánni magunkat Istennek, mint élő és szent áldozatokat, és keresni együtt imádságban is Isten jó, szent és tökéletes akaratát!

 

 

RENDSZERES SZOLGÁLATAINK

 

Istentiszteletek

Minden vasárnap délelőtt tartunk istentiszteletet, amelyen a református bibliaolvasó kalauz szerint hirdettetik az Úr igéje. Az istentiszteletek az Élő Istennel való találkozásnak, a Mindenható magasztalásának ünnepi alkalmai, melyeken kifejezzük Isten iránti hálánkat és folyamatosan megvalljuk bűneinket, hogy az Úr megtisztíthasson és megerősíthessen minket. Az istentisztelet a közösség formálásának alkalma is. Már korábban megteremtettük az istentiszteleten való részvétel lehetőségét a fiatal kisgyerekes szülők számára is a gyermekmegőrző kialakításával. Istennek hála, a gyermekmegőrzőt folyamatosan használják a szülők. A helyiséget az elmúlt években fejlesztettük, ahol már a szülők és gyermekeik egy TV képernyőjén keresztül tudják nyomon követni az istentiszteletet. Mind a templomból, mind a gyülekezeti teremből képesek vagyunk a közvetítésre. Az istentiszteletünkkel párhuzamosan gyermek és tini istentiszteleteket tartunk annak megfelelő korosztályi bontásban. Hisszük, hogy minden istentiszteleten elhangzó igehirdetés az Úr üzeneteként szólít meg bennünket személyesen és közösségként egyaránt, melyeken keresztül Mennyei Atyánk erősít, bátorít, buzdít, fedd és int, nevel és tanít, vezet és irányt mutat számunkra.

A családi istentiszteleteinket a hónap harmadik vasárnapjain tartjuk, amelyen a gyermekeknek tanulságos történetet olvasunk, illetve a gyülekezeti éneklést több hangszerrel is kísérjük. Továbbra is folyamatosan vesznek részt gyülekezeti tagjaink minden vasárnap a lectio felolvasásának és az azt követő imádság elmondásának szolgálatában. Sokan örömmel vállalják és végzik ezt a szolgálatot gyülekezetünkben, amelyet továbbra is Szalai Sándorné, gyülekezetünk gondnoka szervez. Minden istentiszteletet imaközösség előz meg, amelyen gyülekezetünk tagjai negyedórával a kezdés előtt az istentisztelet áldásáért, a résztvevők lelki épüléséért, az igehirdető Lélek általi vezetésért imádkoznak gondnokunk vezetésével. A Lk 11,1 üzenetének hatására az Úri Imádság előtt 1-2 perces csendben mindenki elmondhatja szívének kéréseit, gondolatait, fájdalmát, örömét, az ige üzenetére adott válaszát egyéni könyörgésében.

 

Úrvacsora

Egyházi évünk nagy ünnepein mind a két nap lehetőséget biztosítunk gyülekezeti tagjaink számára az úrvacsorával való élésre. Gyülekezetünk a havonkénti úrvacsorai közösségét ebben az évben is folytatni kívánja. Így minden hónap első vasárnapján megterítjük az úr asztalát – ez alól kivételt képez január hónap első vasárnapja a karácsonyi ünnepkör miatt.

Az úrvacsorai közösségek a hitünk megerősítésének alkalmai, melyek során vallást teszünk bűneinkről, kérjük bűneink bocsánatát, valamint keressük az Úr Jézus közösségét, miközben közösséget vállalunk hittestvéreinkkel is. Hirdetjük Krisztus halálát, és annak elégséges voltát az üdvösségünket illetően. Így ez a közösség újra és újra bizonyossá tesz bennünket Isten kegyelme és szeretete felől, valamint arról, hogy hit által Krisztusban örök életünk van. Az úrvacsorai alkalom ünnepet jelent gyülekezetünk számára. Szeretnénk, ha minden gyülekezeti tagunk megélhetné és átélhetné személyes életében is a Krisztus által elrendelt Róla történő emlékezés alkalmának szentségét és erejét.

 

Ünnepeink

Hisszük, hogy egyházi és nemzeti ünnepeink nemcsak a megemlékezés, hanem keresztyéni és nemzeti öntudatunk formálásának az alkalmai is. Ezért ezeket minden esetben igyekszünk igazán ünnepélyessé tenni, hogy lélekemelő alkalmakká váljanak. Ebbe a szolgálatba igyekszünk bevonni a hittanos és az ifjúsági csoportos fiatalokat úgy, hogy valamilyen műsorral szolgálnak az ünnepi istentiszteleten. Ilyen ünnepek számunkra: Virágvasárnap, Nagypéntek, Húsvét, Áldozócsütörtök, Pünkösd, Reformáció emlékünnepe, Advent négy vasárnapja, Karácsony, továbbá Anyák napja, Államalapítás ünnepe, Óév, Újév. 2011-ben teremtettük meg annak a hagyományát, mely szerint az Augusztus 20-án tartott ünnepi istentiszteletünk a gyülekezetünk hálaadó alkalma, amelyre a vállalkozókat és a gazdákat külön meghívjuk. Ennek a gyakorlatnak az elmélyítésén fogunk fáradozni 2018-ban is gyülekeztünk gondnokának, Szalai Sándornénak a szervezésében.

 

Bibliaóra

Kifejezetten a gyülekezeti tagjaink tanításának az alkalma, amelyen párbeszédes formában hasogatjuk és magyarázzuk Isten igéjét, és úgy keressük benne együtt az Úr bennünket megszólító szavát. Minden egyháztagunk számára nyitott alkalom, ahol szabadon lehet kérdéseket feltenni, megbeszélni a nehezen érthető bibliai szakaszokat, és a személyes beszélgetés során igazán el lehet mélyíteni kinek-kinek a szívében az igei üzenetet. Bibliaóráinkat ebben az évben minden páratlan héten szerdánként tartjuk 17 órától. A 2015-ös évtől kezdődően már nem a bibliaolvasó kalauz aznapi igéit tanulmányozzuk ezeken az estéken, hanem egy-egy bibliai könyvet vizsgálunk meg részről részre haladva. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a bibliaórán történik részben a gyülekezet hitoktatása és hitmélyítése.

 

Céltudatos Élet Tanfolyam

A hívő életben kezdőknek és haladóknak, vagy éppen még csak az Istent vagy életük értelmét kereső embereknek egyaránt indítottuk 2017 januárjában ezt a tanfolyamot, amely várhatóan 2018 márciusában ér véget. A képzés anyaga Rick Warren: Céltudatos élet című könyve, amelyet több, mint 20 millióan olvastak szerte a világon. Osztozunk a lelkipásztor meggyőződésében, miszerint okkal, illetve céllal élünk ezen a világon. Van egy konkrét terv az életünkre nézve, amelyet mindannyian megismerhetünk. A tanfolyamot azzal a kérdéssel kezdtük, hogy „miért élek a földön?”, és azzal a gondolattal zárunk majd, hogy „küldetésünk van ebben a világban”. A könyv közös tanulmányozása közben bátorságot és erőt meríthetünk egy reményteljes és győzelmes élet kialakításához. Hisszük, hogy a kurzus alatt az élethez való hozzáállásunk és az életünk maga is folyamatosan formálódni fog. „A Céltudatos Élet Tanfolyam egy lelki utazást kínál fel, amelyet ha végigcsinálunk, életünkben jelentős változás állhat be, és jobban igazodhatunk Isten tervéhez.”

A tanfolyam alkalmait kétheti rendszerességgel tartjuk. A több műszakban dolgozókra való tekintettel hétköznapi napon délelőtti és délutáni időpontban is megtartjuk a képzést ugyanazzal a tartalommal. A tanfolyam sikeres elvégzését oklevéllel jutalmazzuk! Páros héten kedden délelőtt 8:00 és délután 17:00 órakor tartjuk az alkalmakat.

Célunk a tanfolyammal, hogy segítse a résztvevőket az Isten iránti elköteleződésben. Vagyis megtanulják életüket odaszentelni Krisztusnak, mint okos istentiszteletet. Reménységünk, hogy mindezzel a szolgálattal Krisztus parancsának engedelmeskedünk, aki azt kéri tőlünk: "tegyetek tanítvánnyá minden népeket..." (Mt 28,18).

 

Imaközösség

Ez az egyik legfontosabb szolgálatunk. Felismertük ennek a szolgálatnak az elengedhetetlen szükségességét, hiszen Krisztus számos helyen biztat bennünket, hogy kérjük az Atyát az Ő nevében, s megadja nekünk szívünk kérését. „Kérjetek, és adatik nektek…” (Mt 7,7). „Bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek…” (Jn 16,23). Továbbá annak az apostol által kapott kérésnek is szeretnénk eleget tenni, amelyet az 1Tim 2,1-2-ben így olvasunk: „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” Az a kicsiny mag, amellyel elkezdtük ezt a missziót lassan ugyan, de gyarapodik, illetve nem fogy el. 2017-től kezdődően a házi csoportok beindulása miatt kéthetente (páros hét) pénteken 17:30-tól egy órán keresztül imádkozunk gyülekezetünk ébredéséért, a presbitériumunkért, ifjúságunkért, betegeinkért, szenvedélybetegeinkért, szülőkért, gyermekekért, megkereszteltekért, a gyülekezetben végzett szolgálatokért és szolgálattevőkért, egyházunk és községünk, nemzetünk vezetőiért, pedagógusokért, vállalkozókért és másokért. Amíg lesz Csetényben református gyülekezet, addig ezt a szolgálatot folyamatosan végeznünk kell. Meg vagyunk győződve arról, hogy gyülekezeti életünknek ez az alkalom az egyik legfontosabb pillére, s ahogyan erősödik majd ez a közösség és ez a szolgálat, olyan arányban fog növekedni gyülekezetünk is. 2018-ban azzal bővül ez a szolgálat, hogy özv. Somogyi Józsefné a saját lakására hívja és várja imádkozni azokat, akik számára messze van a gyülekezeti termünk. Az imaközösséget személyesen ő vezeti a lelkipásztor által összeállított imalista alapján. Isten kegyelméből sok meghallgatott imádságról mondhattuk már el bizonyságtételünket, amelyeken keresztül az Úr újra meg újra buzdít a könyörgésben és a közbenjárásban való kitartásra.

 

Családlátogatás-beteglátogatás

A lelkipásztori, illetve gyülekezeti szolgálat szerves része. Célja az evangéliummal elérni minden otthont. Isten igéjével erősíteni a betegeket, megfáradtakat, megterhelteket; személyes kapcsolatot építeni a gyülekezeti tagokkal – a gyülekezet megismerése; hívogatni az istentiszteleti közösségbe; esetleges lelkigondozói beszélgetéseket folytatni. Fontos a konfirmandusok és családtagjaik meglátogatása a konfirmáció előkészítés során. A látogatás szolgálatát a lelkipásztor nem egyedül végzi. Különös figyelmet igényelnek a kórházi ápolásban részesülő betegek, ezért lehetőség szerint az ő látogatásukat és erősítésüket soron kívül előre kell venni. Egy-egy igei üzenettel, szórólappal vagy kisebb kiadvánnyal igyekszünk megerősíteni a meglátogatott személyben, személyekben az Istenhez és a gyülekezethez tartozás fontosságát és szükségességét, annak áldásait és kiváltságait, vagy akár tudatos felelősségét. A látogatás során meg kell erősítenünk a gyülekezeti tag szívében, hogy fontos az Úr számára, s gyülekezete is gondol rá és imádságban hordozza az életét. Ezt a szolgálatot komolyan is kell vennünk, hogy ígéretünk ne legyen hiábavaló. Így is próbálunk eleget tenni az Úr igéje felszólításának: „…építse egyik a másikat…” (1Thessz 5,13).

 

Isten Lelke elindította az asszonyokban a szolgálatkészséget a beteglátogatásban. Ők is látják, hogy a lelkipásztor egymaga nem tud meglátogatni minden beteget. 2011-ben megszerveztük és tudatosan folyamatosan végezzük ezt a szolgálatot azokkal a személyekkel, akiket Isten indított a látogatásokra. A szolgálat szervezésére megfelelő személyt szeretnénk választani – talán ez egy konkrét feladata a 2018-as évünknek. A látogatások során nemcsak szóban, hanem írásban is juttatunk el igét a betegekhez és idősekhez, amelyet a legtöbb esetben örömmel is vesznek gyülekezeti tagjaink. Ennek a szolgálatnak a folytatása elengedhetetlenül szükséges, hiszen időseink és betegeink mindig is lesznek.

 

Házi csoportok

A házi csoportok a lelki növekedés, az egymás felé történő szolgálat, az Isten személyesebb dicsőítése, a közösség mélyebb megélése, a testvéri kapcsolatok ápolása és elmélyítése, a nagy gyülekezet közösségének kisebb csoportokban történő építése céljából alakultak. Ezekre az alkalmakra kifejezetten érvényes azoknak a szabályoknak a betartása, amelyek segítségével a mély lelki és testvéri kapcsolatok igazán megszilárdulnak, az egymásért érzett felelősségünk felébred, valamint az adás és az elfogadás öröme megelevenít minden tagot. A csoport vezetői (gyülekezetépítő tanfolyamon 2 éven keresztül képzett elkötelezett vezetők, akiket a lelkipásztor kéthavi rendszerességgel tanácsol) ügyelnek a közösségépítő alapelveknek a megvalósítására, amelyeket itt most felsorolásban csupán megemlíteni van lehetőségünk: elkötelezettség, őszinteség, kölcsönösség, együttérzés, irgalom, alázat, udvariasság, megbízhatóság (titoktartás), rendszeresség. Négy női és egy férfi csoport indult változó létszámmal. Egy csoport maximális létszáma 6-8 fő lehet. Az alkalmak kétheti rendszerességgel szerveződnek a tagok időbeosztásának figyelembevételével. Tematikája a nőknél Gene A. Getz Építse egyik a másikat, illetve A nő a Biblia tükrében című könyvei, a férfiaknál pedig ugyancsak Getz írása A férfi a Biblia tükrében címmel. 2018. első felében már előre láthatólag új tematikát választanak majd a csoportok a közösség igényeinek megfelelően. Célunk minél több ilyen csoport életre keltése, mert általános tapasztalat, hogy azok a gyülekezetek intenzívebben növekednek, amelyekben hasonló jellegű csoportok működnek.

 

Ifjúsági óra

Az ifjúsági óra középpontjában Isten igéje áll, amely köré gyűlve tanítjuk a fiatalokat mindarra, amit Jézus parancsolt nekünk. Nem hiányozhat az ifiről a dicsőítés, az éneklés és a közös imádság sem, hiszen szeretnénk megtanítani a fiatalokat imádkozni is, nemcsak Bibliát olvasni és énekelni. Az ilyen lelki élményekre pedig elengedhetetlen szükség van a lelki növekedés szempontjából. Az ifjúsági munkában elengedhetetlen a játék, amely kitűnő közösségformáló eszköz. Filmvetítések, kirándulások, valamint más rendkívüli alkalmak is beépülnek az ifjúság nevelésébe – ennek a megszervezése és bölcs vezetése az ifjúsági csoportok vezetőjének a feladata (jelen esetben a lelkipásztoré) a fiatalok vagy éppen az ő szüleik vagy esetleg a presbitérium és a gyülekezet bevonásával. Ebben a szolgálatban is elsődleges célkitűzésünk a tanítvánnyá tétel, Krisztus követésének az ösztönzése, valamint az egyházközségbe való beépítés, amelyben aztán szolgálati lehetőséget is találhatnak maguknak a fiatalok.

2014 nyarától újra bontásban tartjuk az ifjúsági óráinkat. Két korcsoportban foglalkozunk a fiatalokkal. A Nagy Ifire a középiskolás korosztálytól kezdve várjuk az ifjúság tagjait (péntek este 20:00), míg a Kis Ifin az általános iskola 5-8. osztályos tanulóit várjuk minden szombat délután 16:00 órától. 2017. februárjától a Kis Ifi alkalmát közösen tartjuk a baptista gyülekezettel, hiszen a csoportba járó gyerekek együtt járnak iskolába, református hittanra, stb. Egységben több fiatalt tudunk megmozgatni, elérni, és vonzóbbá tudjuk tenni az órát más fiatalok számára is. 2016-ban sikerült megfogalmaznunk egy célkitűzést is az ifjúsági szolgálatunkra nézve, amelyet a gyülekezet tagjaival is megismertettünk. Mindez jelzi szándékunk komolyságát és elkötelezettségünk számon kérhetőségét. Ifjúsági szolgálatunk célja, hogy megismertessük Jézus szeretetét a fiatalokkal, átéljék köztünk a befogadó szeretet mélységét, és személyes példamutatásunkkal bátorítsuk őket, hogy éljenek Isten dicsőségére betöltve a Tőle rendelt küldetésüket a világban és a gyülekezetben. Címszavakban: EVANGELIZÁCIÓ, KÖZÖSSÉG, TANÍTVÁNYOZÁS, DICSŐÍTÉS, SZOLGÁLAT. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítását kell még kidolgoznunk, és ebbe a folyamatba bevonnunk olyan szolgatársakat, akiknek a szíve elkötelezett a fiatalok felé.

Ahogyan már fentebb is említettük: a tinik között végzett szolgálatunkat a baptista gyülekezet ugyanennek a korosztálynak szánt szolgálatával együtt próbáljuk meg megújítani. Arra számítunk, hogy a nagyobb létszámú csoport nagyobb vonzerőt jelent azok számára, akik eddig csak ígérgették a részvételt az ifjúsági órákon. Így nem négyen-öten, hanem 10-15-en lehetünk majd együtt egy-egy délután.

 

Hitoktatás

Célunk a gyerekek krisztusi tanítása és nevelése lehetőség szerint a szülők bevonásával is. A hitoktatás során ismertetjük meg a gyermekeket a bibliai történetekkel, ezeken a történeteken keresztül pedig magával az Élő Istennel. Az óvoda kiscsoporttól kezdve egészen az általános iskolai 8. osztályig az intézmények falain belül végezzük a hitoktatást külön csoportokban. Ezt a szolgálatot ebben az esztendőben is Hajdúné Polánszki Emília hitoktató-vallástanár végzi. Az iskolában és az óvodában történő hitoktatás 2009. szeptemberében indult újra, és folyamatosan növekvő létszámmal működik. Itt elsősorban fontos számunkra, hogy a hittanosok elsajátítsák a bibliai történeteket, megpróbálják személyessé tenni és elmélyíteni azok üzenetét, amelyeknek továbbgondolására az ifjúsági órákon illetve a vasárnapi gyermek és tini istentiszteleteken nyílik további lehetőség, valamint a konfirmációi előkészítő során. Így kívánjuk őket egyszerre be is kapcsolni a gyülekezet életébe. A hitoktatásban elsősorban a Titus Hitéleti Alapítvány, a Magyar Református Pedagógiai Intézet, a Parakletos Könyvesház illetve a Vasárnapi Iskolai Szövetség kiadványait használjuk más segédanyagok és szemléltetők mellett. Ezeknek megvásárlása és folyamatos frissítése elengedhetetlen a sikeres hitoktatáshoz.

2013. szeptember 1. óta számunkra is nagy lehetőséget biztosít az az állami szabályozás, melynek keretében most már minden osztályban a hittant tanórai keretek között tarthatjuk az iskolában (Az iskola kérésére a hittanórákat áthozzuk az ifjúsági termünkbe.). Ezért szükséges a szülők tájékoztatása és buzdítása, hogy hivatalosan is jelezzék az intézmény felé, ha szeretnék, hogy gyermekük hittant tanuljon az iskolában. 2016. szeptember 1-étől a Magyarországi Református Egyház átvette a hitoktató félállásban történő alkalmazását. Az órarendbe iktatott hittan órákon a Református Pedagógiai Intézet tankönyveit, munkafüzeteit és anyagait használjuk, amelyeket az egyházi felső szervek biztosítanak számunkra.

 

Konfirmációi előkészítés

A gyerekek hitoktatásának a megkoronázása, mely végén a fiatalok konfirmációi fogadalmat tesznek Isten és a gyülekezet előtt. A fogadalomtétel komolyságát figyelembe véve a hitünk alapismereteinek és alaptételeinek megtanításán keresztül kívánjuk elkötelezni ifjainkat az Úr Jézus Krisztusnak, hogy hiteles legyen az ajkukon megszólaló bizonyságtétel. Mivel ez elég komoly felkészülést, bizonyos fokú szellemi és mentális érettséget és sok-sok beszélgetést igényel, ezért a konfirmációi fogadalomtételre csak a 8. osztály végén kerül sor, de az ifjaknak már a 7. osztálytól kezdve részt kell venniük a káté órákon. Az előkészítéshez hozzá tartozik a templomi istentiszteleteken való részvétel, s lehetőség szerint az ifjúsági órák látogatása. A nyári ifjúsági táborban a részvétel számukra egy alkalommal kötelező! A hiányzásokat számon tartjuk – bizonyos számú hiányzás esetén a fiatal nem konfirmálhat, mivel nem vette komolyan az arra való felkészülést. A konfirmáció előkészítés anyaga egy rövidített káté, a Kárpátaljai Református Egyház kiadványa, amely 73 káté kérdés-feleletet tartalmaz.

A konfirmáció ünnepi istentisztelet keretében történik, ahol a fiatalok bizonyságot tesznek Jézus Krisztusba vetett hitükről, valamint fogadalmat tesznek Isten iránti elkötelezettségükről. Ezen az ünnepi alkalmon nem történik a káté kérdések kikérdezése, a megtanult és elsajátított anyagról házi vizsgán kell számot adniuk a konfirmandusoknak a felkészítést végző lelkipásztornál. A felnőttek konfirmációi előkészítése a Heidelbergi Káté közös és egyéni tanulmányozásával történik kétheti rendszerességgel tartott alkalmakon (felnőtt konfirmációra nem kerül sor minden évben. Felnőttek előkészítése igény szerint alakul). A konfirmációra ebben az évben május 13-án kerül sor.

Gyülekezetünkben immár hagyománnyá vált a konfirmáltak találkozója, amelyet 2018-ban május 21-én tartunk majd, jól bevált szokás szerint Pünkösd hétfőn. Ezen az ünnepi istentiszteleten erősíthetik meg a jubiláló konfirmáltak az egykor Istennek tett fogadalmukat. Hisszük, hogy lelki életünknek szüksége van arra, hogy újra meg újra elkötelezzük magunkat Isten felé, hogy meggyengülő hitünk erőre kapjon Isten Szentlelkének a munkája által. Minden jubiláló konfirmáltat levélben értesítünk erről az alkalomról, és meghívjuk őket az Istennel kötött szövetségük felelevenítésére és megújítására.

 

Vasárnapi gyermek és tini istentisztelet

            A 2013-as évben Isten kegyelméből megerősödött ez a szolgálat. Minden vasárnap a délelőtti istentisztelettel párhuzamosan immár nem egy, hanem két alkalmat is tartunk: egyet az ifjúsági teremben az ovisoktól az általános iskola 3. osztályos korosztálynak, és egy úgynevezett tini istentiszteletet az általános iskola 4-6. osztályosai számára. Ennek ad helyet évszaktól függően a gyülekezeti terem vagy a lelkészlakás. Így a család minden tagja egy időben vehet részt az istentiszteleteken, míg a legkisebbek a gyermekmegőrzőben játszhatnak. A vasárnapi gyermek és tini istentiszteleti alkalom szolgál a bibliai történetek személyes elmélyítésére, amelynek középpontjában megint csak Isten igéje áll. A gyermekek hitének a mélyítése, erősítése a cél, miközben folyamatosan felkészítjük őket a gyülekezeti nagy istentiszteletbe történő bekapcsolódásra. Ezeket az alkalmakat önkéntesek vezetik felváltva. A szolgálatban ebben az évben részt vevő önkéntesek: Deli Hajnalka, Hajdúné Polánszki Emília, Redeléné Jakab Katalin, Somogyi Katalin, ifj. Nagy Zoltánné, Varga Sándorné és Hanich Attila. Közülük többen is részt vettek a Vasárnapi Iskolai Szövetség által tartott kurzusokon, ahol erre a szolgálatra készítették fel őket. Az istentiszteletek anyagait minden alkalommal Hajdúné Polánszki Emília hitoktató készíti elő az önkéntesek számára. Tapasztaljuk, hogy az Isten igéjén keresztül elvetett mag tovább él bennünk, s hisszük, hogy egy idő után az elvetett magok beérnek majd és gyümölcsöt teremnek.

 

Gyülekezeti énekkar

Gyülekezetünk énekkara közel három éve működik, amelynek célja az istentiszteleti szolgálat zene általi színesítése, vagyis az énekes szolgálatok az istentiszteleteken, ünnepi alkalmakkor, kereszteléskor és esküvőkön. A kórus tagjai hetente egyszer találkoznak hétfő esténként. Új énekeket tanulnak, és azokkal szolgálnak. Az énekkar küldetése lenne még a gyülekezet énektanulásának az elősegítése, esetleges vezetése. Nem gyülekezeti rendezvényeken is fellépnek képviselve az egyházközséget, de más gyülekezetek meghívásának is eleget szoktak tenni. A kórust Nagy Tiborné fogja össze.

 

Gyülekezeti újság

A 2010-es esztendőtől indítottuk el egy a gyülekezetünk életét felölelő újság szerkesztését, amely legelső terveink szerint negyedévente jelenne meg, de évi 1-2 számnál többet nem tudunk jelenleg megjelentetni. Lapunk fő célja a gyülekezetünk életéről tájékoztatást adni az egyházközség, illetve az egész település tagjainak. Az újság missziói feladatot lát el, hiszen minden olyan református (és nem református) családba is eljuttatja az evangéliumot, akik egyébként nem vesznek részt közösségünk életében. A személyes bizonyságtételeken és élménybeszámolókon keresztül próbáljuk elérni és hívogatni mindazokat, akik valamilyen oknál fogva szinte egyáltalán nem keresik a kapcsolatot Istennel és egyházközségünkkel. Ugyanakkor a Lélektől Lélekig címet viselő kiadványunk a gyülekezetünk aktív tagjait is erősíti, hiszen ők maguk is erősödnek egymás hite által, mivel ők maguk vesznek részt az újság megírásában. Újságunk 650 példányban készül. Az újság szerkesztésére önkéntest keresünk, aki vállalja a cikkek gondozását és az anyag előkészítését a nyomdai munkákhoz.

 

Iratterjesztés

Fontosnak tartjuk a gyülekezetünk tagjai számára biztosítani a megfelelő keresztyén irodalmat. Ezért lehetőségeink szerint igyekszünk ebben az évben is megvalósítani az iratterjesztést az istentiszteleti alkalmaink előtt és után. Ennek most már állandó szolgálattevője Kovács Noémi. Missziói feladatként tekintünk erre a szolgálatra, hiszen közelünkben nincsenek református vagy protestáns könyvesboltok, ahol megfelelő keresztyén irodalom lenne elérhető gyülekezeti tagjaink számára. Ebben a missziónkban megpróbáljuk figyelembe venni az érdeklődési köröket, s a lelki táplálék igénye szerint biztosítani a megfelelő irodalmat az emberek számára. Mindenekelőtt a bibliaolvasást szeretnénk erősíteni gyülekezetünkben, illetve az egyéni csendességek és áhítatok tartását, s elsősorban ezek felé orientáljuk egyháztagjainkat. 2018-ban is fontosnak tartjuk a családokat, házasságokat és a gyereknevelést segíteni kívánó irodalmak terjesztését és megismertetését a gyülekezeti tagjainkkal. A családnak, mint a közösség legkisebb egységének a megerősítését igen fontosnak tartjuk gyülekezetünkön belül. Egy új lehetőséget kihasználva, évente két ízben tartunk nagyobb szabású keresztyén könyvvásárt gyülekezeti termünkben (tavasszal és ősszel), amelyen a Parakletos Könyvesház mozgó könyvesboltja biztosít hatalmas választékot szinte minden magyarországi keresztyén kiadó könyveiből.

 

TERVEZETT MISSZIÓI ALKALMAK

 

Gyülekezeti hitmélyítő hosszú hétvége

Február 22-24. között Hitmélyítő Hosszú Hétvége címen futó hitmélyítő, tanító jellegű sorozatot tartunk majd, amelyre vendég szolgálattevőt hívunk. Az alkalmak az imádságról adnak majd részletesebb tanítást. Meghívott szolgálattevőt várunk ezekre az estékre.

 

Nyári Zenés Esték

Augusztus hónap szombatjain három évvel ezelőtt egy új kezdeményezést indítottunk el gyülekezetünkben. Tulajdonképpen a zenés ifjúsági evangelizációnk alakult át, amelynek a célja immár a gyülekezetben lévők megerősítése, Isten dicsőítésének zenében történő megélése, a közösség építése. Az elmúlt év tapasztalataira alapozva folytatjuk, s még szélesebb körben hirdetjük ezeket az estéket, amelyeken színvonalat képviselő, keresztyén, evangéliumot éneklő zenekarok koncertjei mellett egy-egy igehirdetés is megszólal. A nyári meleg estéket szeretnénk arra használni, hogy az immár teljes egészében kialakított templomkertünkben a gyülekezeti tagok személyes kapcsolatai mélyüljenek, akár az éjszakába nyúló beszélgetéseken keresztül is. A zenés esték időpontjai: augusztus 11., augusztus 18., augusztus 25.

 

Ifjúsági tábor

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a felnövekvő fiatal nemzedék jobbára már nem érzékeli a valóságot, mert a számítógépes játékok, az internet, a facebook és a mozifilmek virtuális és elképzelt világában vannak otthon, amit szeretnének valóságnak hinni. Látszólag egyre kevesebb igény van bennük az élet igazi értékei után, nemzetünk örökségeinek megismerésére, igazi emberi kapcsolatok formálására, közösségi élet gyakorlására, és az élet értelmének és céljának keresésére. A látszat mögött azonban mégis érzékelhető a mély vágyuk az elfogadásra, hogy szeretve és megbecsülve legyenek, hogy igazán értékes életet éljenek.

A nyári táborainkban jól bevált az a gondolatunk, hogy csak úgy érhetünk el változást a fiatalok életében, ha kimozdítjuk őket megszokott életkörülményeik közül. Elvonulva a fiatalokkal a világ zajától, egyszerre szeretnénk hatni a szívükre, a lelkükre és az értelmükre a lehető legtöbb eszközt felhasználva arra, hogy megismertessük és éreztessük velük Isten szeretetét, kegyelmét és jóságát.

Egy kicsit részletezve: azt szeretnénk elérni, hogy ez alatt az egy hét alatt a fiatalok elkezdjék megismerni önmagukat Isten szemén keresztül (tudva, hogy az igazi önismeret feltétele Isten ismerete), motivációt nyerjenek arra, hogy keressék az Úr által tervezett helyüket ebben a világban, valamint, hogy már korai kamaszkorban Isten igéjének és Szentlelkének vezetésével értékteremtő gazdag életet formáljanak önmaguknak. A személyes lelki önmegismerést és fejlődést szolgálják a reggeli és esti áhítatok, valamint a délelőtti beszélgetések jó része. Erre az alapra építhető aztán az élet értékeinek felmutatása, valamint az emberi életre káros és veszélyes életvitel kialakításától való óvás – előadások vagy beszélgetések a nemek kapcsolatáról (a Szentírás szerint), valamint a káros szenvedélyekről (cigaretta, alkohol, drog). Közösségi életre úgy próbálunk nevelni a táborban, hogy minden alkalommal együtt étkezünk – a táborlakók közül kijelölt napi felelősök segítenek a terítésben, mosogatásban és takarításban; továbbá közös kirándulásokkal, valamint csapatjátékokkal, vetélkedőkkel, közösségformáló szituációs játékokkal késztetünk az egymásra való odafigyelés szükségességének felismerésére.

A közösségformálást, valamint a közösségben való viselkedést nemcsak a szituációs játékok segítik, hanem az a helyzet, amibe a táborozók belecsöppennek: oda kell figyelniük a másikra elalvásnál, ébredésnél, fürdőszoba használatánál, stb.. Nemzetünk természeti, építészeti és kulturális értékeiből is szeretnénk bemutatni egy parányi töredéket a fiataloknak – ezt a célt szolgálja majd a kirándulás – ahogyan majd a rendelkezésünkre álló anyagi támogatás ezt lehetővé teszi számunkra. Természetesen a fiatalok mindig jó néven veszik, ha egy kis fürdőzés is része a táborozásnak; hát ettől az élménytől sem szeretnénk megfosztani őket. Élményekben és értékekben gazdag napokat szeretnénk adni fiataljaink számára, hogy felismerjék mennyivel izgalmasabb a valódi világ, mint a számítógépes virtuális képzelt valóság. Csak úgy valósulhatnak meg kitűzött céljaink, ha a táborozás után tovább tudjuk folytatni ezt a fajta nevelést az iskolában és a gyülekezeti közösségen belül is. Az elmúlt évek során már megtapasztaltuk, hogy az ifjúsági élet sok erőt merített a nyári táborokból, és beindultak olyan ifjúsági programjaink, amelyek addig nem voltak a községben, s ma már színesítik és gazdagítják a fiatalok életét, és alternatívát jelentenek számukra.

A résztvevők általános iskolás tanulók, és középiskolások lesznek vegyesen, de felsőoktatási intézményekben tanuló diákjainkra is számítunk. Az elmúlt években már hat fiatalt próbáltunk ki csoportvezetőként a táborainkban. Az ő bevonásuk a szolgálatba folytatódik majd, s szeretnénk további ifiseket megbízni egyéb felelősségteljes feladatokkal. Egyre többen válnak alkalmassá arra, hogy egymás felé szolgáljanak. Az ifjúsági tábor időpontja várhatóan július 9-15.

 

Napközis hittantábor

Elsősorban Csetény község alsó osztályos gyermekeit célozzuk meg ezzel a napközis táborral. A hét célkitűzése, hogy a kisiskolásokat megszólítsa, számukra értéket adjon, elgondolkodtassa őket, és egy olyan irányt mutasson, amely Jézus Krisztus felé vezet. Szeretnénk az egész éves hitoktatói munkát megerősíteni ezzel a héttel, valamint esetlegesen új hittanosokat is megnyerni a következő iskolai évre. Olyan munkásokkal dolgozunk együtt a táborban, akik egész éven keresztül folyamatosan szolgálnak már a gyermekek között, hiszen ők tartják számukra a vasárnapi gyermek istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor ebben a táborban készítjük fel az ifiseinket a szolgálatra úgy, hogy csoportvezetői feladattal bízzuk meg közülük a komolyabbakat, hogy a következő nemzedék lehetséges hitoktatóivá vagy önkéntes gyermekmunkásaivá, ifjúsági szolgálóivá és az ifjúsági szolgálat vezetőivé neveljük őket. A hét napjai egy-egy téma köré épülnek fel, melyeket bemelegítő játék hangol rá a történetre, majd a feldolgozást és az elmélyítést is játékos formában oldja fel. A Titusz Hitéleti Alapítvány által kiadott nyári gyermekevangelizációs anyagot használjuk. A zenélés, az éneklés fontos szerepet tölt be a gyerekek életében, így hangsúlyt fektetünk rá a táborban is. Sok mozgás, szabadtéri program, változatos események biztosítják azt, hogy a gyerekeket képesek legyünk lefoglalni reggel 9:00 órától délután 15:00 óráig. Az étkezések közösek, így is az egység érzését próbáljuk munkálni a fiatalokban. Ennek a komoly feladatnak a lebonyolításához kérünk támogatást mind gyülekezeti, mind egyházmegyei szinten. A gyermekhét vezetője: Hajdúné Polánszki Emília. Napközis gyerektáborunk időpontja: június 25-29.

 

Gyülekezeti Kirándulás

Felmerült gyülekezetünk tagjai között a közös kirándulásnak az igénye, amelynek megpróbálunk eleget tenni ebben az évben is: június 2-ra tervezünk kirándulást a gyülekezettel. A kirándulás megszervezése még folyamatban van.

 

Tervezett gyülekezeti alkalmaink 2018-ban

 

Ökumenikus Imahét – január 22-27.

Hitmélyítő Hosszú Hétvége – február 22-24.

Gyülekezeti Családi Hétvége – április 20-22.

Konfirmáció – május 13.

Jubiláló Konfirmáltak Találkozója – május 21.

Gyülekezeti Kirándulás – június 2.

Hittanos Gyerektábor – június 25-29.

Ifjúsági Tábor – július 9-15.

Nyárvégi Zenés Esték – augusztus 11.

Nyárvégi Zenés Esték – augusztus 18.

Hálaadó Istentisztelet – augusztus 20.

Nyárvégi Zenés Esték – augusztus 25.

Adventi Koszorú Készítés – december 1.

Mézeskalács Sütés Hittanosokkal – december 15.

 

 

Utoljára frissítve: péntek, 06 április 2018 12:33